неділя, 18 березня 2012 р.

Положення про Громадянську Конституційну Асамблею(проект для обговорення)

ПРОЕКТ


Положення
про Громадянську Конституційну Асамблею


Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) Громадянська Асамблея України – об’єднання  громадських організацій України, з метою створення національного та регіональних майданчиків для дискусії щодо стратегії розвитку українського суспільства та консолідації представників громадянських об’єднань для спільної діяльності в цій сфері.
2) Громадянська  Конституція України – документ, що фіксує суспільне бачення основних засад державного ладу, основних прав та обов’язків громадян, форм державного правління та державного устрою тощо.
3) Громадянська виборча комісія – орган, члени якого обираються Форумом Громадянської Асамблеї України (ГАУ) за пропозицією організаційного комітету ГАУ.
4) Спеціалізований Інтернет портал – Інтернет ресурс, який встановлює спеціалізовану систему для проведення електронного голосування з метою обрання делегатів ГКА.

Стаття 2. Поняття та функції ГКА
Громадянська Конституційна Асамблея України (далі ГКА) – це форма участі та орган представництва громадян України, які висловили бажання брати участь у прийнятті проекту Громадянської Конституції України.
Функціями ГКА є:
1) розробка проекту Громадянської Конституції України;
2) схвалення Громадянської Конституції України.

Стаття 3. Принципи діяльності ГКА.
Діяльність ГКА ґрунтується на таких принципах:
1) верховенства права та законності - діяльність згідно права та у межах і порядку, визначених Конституцією України та законами України;
2) гласності та відкритості - проведення роботи ГКА відкрито, забезпечення залучення громадськості до процесу підготовки, обговорення і прийняття рішень, обов’язкове оприлюднення всіх рішень ГКА;
3) незалежності - здійснення повноважень самостійно, незалежно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
4) професіоналізму - обрання до складу ГКА громадян з високим рівнем професійної підготовки, освіти, високим почуттям відповідальності, підготовка проекту з дотриманням вимог законодавчої техніки, урахуванням демократичних світових стандартів і досягнень науки.

Розділ 2. Вибори Громадянської Конституційної Асамблеї

Стаття 4. Громадянський виборчий реєстр
Громадянський виборчий реєстр – це списки громадян України, що мають право голосу відповідно до чинного законодавства України, які висловили бажання брати участь у прийнятті проекту Громадянської Конституції України та зареєструвалися відповідно до вимог цього Положення.
Громадянський виборчий реєстр формується на основі списків:
1) членів неурядових громадських об’єднань, що входять в ГАУ
2)членів неурядових громадських об’єднань, що не входять в ГАУ, але підписали Меморандум про скликання ГКА для  підготовки та прийняття  нової редакції Конституції України.
3) громадян України, які самостійно виявили бажання брати участь у прийнятті нової редакції Конституції України та зареєструвалися відповідно до вимог цього Положення.

Стаття 5. Порядок обрання ГКА
Кількісний склад ГКА визначається організаційним комітетом ГАУ.
Строк повноважень делегатів ГКА – один рік.
Про початок виборчого процесу до ГКА оголошує Громадянська виборча комісія на своєму засіданні.
Делегати до ГКА обираються громадянами України, що включені до Громадянського виборчого реєстру.
Делегати обираються в регіональних багатомандатних виборчих округах на основі відносної більшості.
У відповідності до затвердженої кількості  делегатів ГКА Громадянська виборча комісія формує регіональні виборчі округи відповідно до чисельності громадян, що входять до виборчого реєстру на території даного регіону.
При проведенні виборів у регіональних багатомандатних виборчих округах не пізніше ніж за вісімдесят днів до дати виборів Громадянська виборча комісія визначає кількість мандатів на кожний регіональний виборчий округ, відповідно до кількості зареєстрованих членів Громадянського виборчого реєстру в окрузі.
Неурядові об’єднання громадян  відповідно до цього положення мають право висувати своїх кандидатів у делегати ГКА.
Особа, яка відповідає вимогам цього Положення, може висуватися кандидатом у делегати  шляхом самовисування, зібравши на свою підтримку не менше ста підписів громадян України, включених до Громадянського виборчого реєстру для голосування в даному окрузі. 
 
 
 
Стаття 6. Вимоги до кандидатів у делегати ГКА
Делегатом ГКА може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти п’яти років, вільно володіє державною мовою та має право голосу. 
Не може бути обрано до ГКА Президента України, народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, заступника міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади та його заступника, суддю Конституційного Суду України або судів загальної юрисдикції, а також громадянина, який має судимість за вчинення умисного злочину.

Стаття 7. Висування кандидатів у делегати ГКА об’єднаннями громадян
 Громадянин України, який відповідно до цього Положення має право бути обраним делегатом ГКА, може дати згоду балотуватися кандидатом від одного громадського об’єднання.
Об’єднання громадян може висунути кандидатом у делегати особу, яка не є членом цього об’єднання.
Об’єднання громадян може висунути не більше однієї кандидатури в кожному окрузі.
Висування кандидатів у делегати здійснюється об’єднанням громадян на його з'їзді (зборах, конференції). 
Висування кандидатів у делегати розпочинається за шістдесят

днів і закінчується за п’ятдесят днів до дня виборів.
 
Стаття 8. Окружні виборчі комісії
Громадянська виборча комісія формує окружні виборчі комісії у складі голови, заступника голови, секретаря та до шести членів виборчої комісії. 
Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають об’єднання громадян – членів ГАУ. 
У разі, якщо кількість кандидатів до окружної виборчої комісії є більшою за граничну кількість осіб, яка може бути включена до складу відповідної окружної виборчої комісії, кандидати в члени комісії включаються до складу такої окружної виборчої комісії за результатами жеребкування по кожній відповідній окружній виборчій комісії, що проводиться Громадянською виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині другій цієї статті.
Окружна виборча комісія реєструє кандидата у делегати, за умови отримання нею таких документів, поданих державною мовою:
1)    заяви про реєстрацію кандидата у делегати;
2)    витягу з протоколу з’їду об’єднання громадян або підписних листів на підтримку кандидата-самовисуванця;
3)    програми кандидата у делегати щодо напрямків конституційних змін.
Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за сорок пять днів до початку виборів.
Окружна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів або про відмову в їх реєстрації.
Рішення про реєстрацію кандидатів у делегати в цей же строк оприлюднюється надсилається до Громадянської виборчої комісії та оприлюднюється на Спеціалізованому Інтернет порталі.
 
Стаття 9.  Процедура проведення електронного голосування
Особа, яка відповідає вимогам статті ____ цього Положення і має намір проголосувати за кандидатів у делегати ГКА повинна зареєструватися:
1)    на Спеціалізованому Інтернет порталі для проведення голосування шляхом заповнення відповідної форми,
2)    надіслати поштове повідомлення за формою, що встановлюється Громадянською виборчою комісією,
3)    з’явитися особисто до Громадянської виборчої комісії.
Голосування за кандидатів у делегати ГКА може проводиться:
1)    за допомогою Інтернет порталу для проведення голосування, 
2)     шляхом надсилання поштового повідомлення,
3)     особисто.
Особа яка зареєструвалася отримує індивідуальний код доступу для голосування. Протягом семи календарних днів у період, встановлений Громадянською виборчою комісією, зареєстрована особа може проголосувати одним із способів, що вказані в частині 2 цієї статті.
Під час підрахунку голосів сумуються голоси отримані за відповідних кандидатів усіма способами, які вказані в частині 2 цієї статті.
 
Стаття 10.  Оголошення результатів виборів делегатів ГКА
Право на отримання мандату делегата ГКА мають кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців, що взяли участь у голосуванні. Кількість кандидатів, що отримали мандати в конкретному регіональному окрузі визначається відповідно до  статті ____ цього Положення.
На підставі рішення окружної виборчої комісії Громадянська виборча комісія реєструє делегата.

Стаття 11. Реєстрація делегатів
Громадянська виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів та отримання протоколів від окружних виборчих комісій оприлюднює на Спеціалізованому Інтернет порталі результати виборів делегатів на сайті ГАУ. 

Розділ 3. Організація роботи Громадянської Конституційної Асамблеї

Стаття 12. Перше засідання ГКА
ГКА збирається на перше засідання не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після реєстрації Громадянською виборчою комісією обраних делегатів ГКА у кількості не менш як 75% від загального складу ГКА.
Перше засідання ГКА відкриває найстарший за віком делегат. Найстарший за віком делегат веде пленарні засідання ГКА до обрання Голови ГКА.
На першому засіданні ГКА обирається Голова ГКА та створюються робочі комісії ГКА.
 Голова обирається ГКА на строк її повноважень таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із числа делегатів.
Кандидатури на посаду Голови висуваються на першому засіданні ГКА делегатами.
Головою ГКА вважається обраним кандидат, який отримав більшість голосів делегатів від встановленого складу ГКА.

Стаття 13. Голова ГКА
Голова очолює ГКА та організовує її діяльність.
Голова ГКА:
1)  веде засідання ГКА;
2)  підписує рішення, прийняті ГКА, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
3)  забезпечує оприлюднення рішень ГКА;
4)  представляє ГКА;
5)  організовує розробку та розгляд проекту Громадянської Конституції України;
6)  пропонує ГКА кандидатури для призначення на посади заступників Голови ГКА;
7)  контролює виконання посадових обов’язків заступниками Голови ГКА, координує діяльність робочих комісій ГКА;
8)  організовує роботу Секретаріату ГКА та здійснює контроль за його діяльністю;
9)          здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

Стаття 14. Заступники Голови Конституційної Асамблеї України
Заступники Голови ГКА виконують окремі повноваження Голови ГКА за розподілом обов‘язків.
У разі відсутності Голови ГКА або неможливості виконання ним своїх обов‘язків його обов‘язки виконує один із заступників Голови згідно розподілу функцій між ними.

Стаття 15.  Робочі комісії ГКА
Робоча комісія ГКА (далі – робоча комісія) – орган ГКА, який утворюється з числа делегатів ГКА для здійснення за окремими напрямами розробки, доопрацювання проекту Громадянської Конституції України, попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень ГКА.
Робоча комісія відповідальна перед ГКА і підзвітна їй.
Кількість робочих комісій, їх назви і предмети відання затверджуються на засіданні ГКА, виходячи з організації процесу підготовки Громадянської Конституції України, більшістю голосів делегатів від її загального складу.
Робочі комісії обираються ГКА на  строк її повноважень у складі голови, заступника голови та інших членів робочої комісії.
До роботи робочих комісій можуть залучатися експерти, науковці та інші фахівці за їх згодою.

Стаття 16. Основні функції робочих комісій Конституційної Асамблеї України
Робочі комісії здійснюють:
1) розробку відповідних розділів проекту Громадянської Конституції України;
2) доопрацювання проекту Громадянської Конституції України;
3) попередній розгляд та підготовку висновків щодо проекту Громадянської Конституції України;
4) узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли до проекту Громадянської Конституції України.
 
Стаття 17. Форми роботи ГКА
Робота ГКА складається з пленарних засідань ГКА та засідань робочих комісій.
        
Стаття 18. Пленарні засідання ГКА
Пленарні засідання ГКА є повноважними, якщо на них присутні не менше трьох четвертих від її загального складу.
Пленарні засідання Конституційної Асамблеї України проводяться відкрито.
Пленарні засідання Конституційної Асамблеї України веде Голова, а в разі його відсутності – його заступник.
Рішення ГКА приймаються виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань шляхом особистого поіменного голосування делегатів і підписуються Головою ГКА, а вразі його відсутності – його заступником, який головував на засіданні..
Проект порядку денного складається Головою ГКА та затверджується ГКА.

Стаття 19. Засідання робочих комісій Конституційної Асамблеї України
Засідання робочої комісії є повноважними, якщо на ньому присутні не менше половини її  членів.
У засіданнях робочих комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу залученні експерти, науковці та інші фахівці за їх згодою.
Засідання робочої комісії веде голова робочої комісії, а у разі його відсутності – його заступник.
Рішення робочої комісії приймаються виключно на її засіданнях після обговорення питань шляхом особистого голосування членів робочої комісії більшістю від її загального складу.
Засідання робочої комісії стенографується і оформлюється протоколом, який підписує головуючий на цьому засіданні.
        
Стаття 20. Розробка проекту Громадянської Конституції України
Проект Громадянської Конституції України розробляється у робочих комісіях з урахуванням предметів їх спеціалізації.
За підсумками роботи робочі комісії подають до Голови ГКА проекти відповідних розділів Громадянської Конституції України.

Стаття 21. Розгляд проекту Громадянської Конституції України
Розгляд за процедурою трьох читань включає такі етапи:
    1) перше читання - обговорення структури проекту, основних принципів, положень, критеріїв та прийняття його за основу;
    2) друге  читання  -  постатейне  обговорення і  прийняття проекту в другому читанні;
    3) третє  читання  -  прийняття проекту в цілому.
Після розгляду проекту ГКА може прийняти рішення про необхідність доопрацювання проекту або про перехід до процедури прийняття остаточного рішення.
                     
Стаття 22. Оприлюднення рішень ГКА
Рішення ГКА та усі додатки до них негайно оприлюднюються на веб-сторінці ГКА.

Розділ 4. Прикінцеві положення

Стаття 23. Припинення повноважень ГКА
Повноваження ГКА припиняються через один рік після першого засідання ГКА.
Повноваження ГКА припиняються достроково, якщо за це рішення проголосує не менше двох третин від складу ГКА.

Немає коментарів:

Дописати коментар