вівторок, 12 серпня 2014 р.

Як БЮТівська наволоч народ розводить.06.08.2014 Прем`єр-мінінстр Яценюк розказав про податкову реформу. Його підлеглі з бувшого Мінздоху (Білоус, Хоменко і ко) почали хвалити вождя і його мудрість в реформуванні відомства.
Для лохів (народу) всіма ними  розказується байка про благодать від об`єднання податкової міліції з КРУшниками, УБЕЗом, УБОЗом і СБУшниками в одні структуру. Вас щемили декілька структур –тепер буде одна! Основна пісня підспівувачів влади.
А чи дійсно стане легше?
Тільки 08.08. 2014 на сайті Верховної Ради України появився проект Закону України “Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями”. По задумах Яценюка, це творіння має бути прийняте вже 12.08.2014 р., як невідкладне .
Перед цим пішов потужний інформаційний супровід від Мінздоху про те, що хто проголосує проти Закону, то він має інтерес в збереженні теперішніх корупційних зв`язків.
Давайте подивимось на проект Закону (оскільки саму Концепцію реформування показують тільки на слайдах , і чомусь бояться виставити в текстовому варіанті для обговорення). Хоча після ознайомлення з Проектом Закону це вже не дивує.
Почнемо по черзі:

В початковій редакції Статті 5. Статус центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  пункт 3. передбачалось що ЦОВВ в сфері охорони економічної безпеки буде підзвітний Верховній Раді України і до 31 березня року наступного за звітним Голова цього ЦОВВ один раз на рік буде надавати звіт Верховній Раді. В  остаточній редакції навіть цю формальність вирішили забрати.


Стаття 8 пункт4. Втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб’єктів господарювання, а також політичних партій та інших об’єднань громадян, їх органів та представників, інших юридичних та фізичних осіб у законну діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави забороняється.

Участь інших громадських організацій крім тих що в  Громадській раді – це втручання в діяльність Органу чи ні?  Якщо по суті, то якщо ГР не втручається в роботу Органу виконавчої влади, то нахєра така ГР. Хіба тільки для «одобрямсу».

Але це ще квіточки. Читаємо далі.

Стаття 11. Голова та заступники центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, керівництво його територіальних органів

1.    Керівництво центральним органом виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.
2.Голова центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави призначається строком на шість років. Одна й та сама особа не може обіймати ю посаду більш ніж два строки підряд.
3. Повноваження голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) досягнення віку 65 років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) рішення суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього або притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
9) смерті.

Тобто нам пропонують законодавчо закріпити  призначення якогось виродка мінімум на 6 (шість )років керівником силової структури яка нікому фактично (згідно цього Закону) не підпорядковується. Весь перелік причин для дострокового припинення повноважень Голови в даному Законі можна було б описати одним пунктом:
-         розстріл за зраду Батьківщини.
Головне що особа ні перед ким не відповідає за свої діяння. Звітування перед Верховною Радою чисто добровільно-відносне. Наслідків згідно законодавства не має ніяких.

Дальше краще

Стаття 12. Особовий склад центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

2.    На службу  до слідчих, оперативних та інших підрозділів, що комплектуються співробітниками центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, приймаються громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я ефективно виконувати завдання, покладені на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави. Кваліфікаційні вимоги та Критерії професійної придатності для зайняття посад в цих підрозділах затверджуються головою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

Отримуємо те, що профпридатність визначає якийсь ОДИН гоблін виключно в своєму розумінні


Стаття 16. Правовий захист службовців і співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

4.  Для забезпечення безпеки службовців та співробітників  центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, їх захисту від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків, у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави діє спеціальний підрозділ фізичного захисту, співробітникам якого надаються повноваження та обов’язки передбачені   пунктом 30 частини першої статті 11, статтями 12-151 Закону України «Про міліцію».
Наявність всяких спец підрозділів повинна бути чітко прописана з Законі або Положенні, яке має бути невід`ємним додатком до Закону. Там мають бути чітко виписані правові підстави не тільки застосування спецпірозділів (маски-шоу) але і чітка кримінальна відповідальність за їх незаконне використання.
А це, взагалі , торба
3.    Службовець, співробітник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, який виконує свої обов’язки відповідно до наданих законодавством повноважень, не несе відповідальності за завдані у зв’язку з виконанням таких обов’язків збитки.
4.    Шкода або збитки, завдані діями службовця, співробітника центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  під час виконання ними посадових обов’язків, відшкодовуються за рахунок держави, з наступним відшкодуванням у порядку зворотної вимоги (регресу).

Тобто будь-який виродок з ксівою СФР зможе наносити збитки Вашому підприємству (призупинити діяльність, накласти арешт на рахунки, і т.д.) і йому за це нічого не буде . Всі платники податків (держава) повинні скинутись (нехай навіть по0,001 копійки) щоб виплатити за тривалий час шкоду від одного виродка. Від нього сумніваюсь що держава отримає якесь відшкодування (механізми в них давно відпрацьовані)

Ну і на кінець

Стаття 23. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  здійснює Кабінет Міністрів України та інші державні органи у порядку, визначеному законодавством України.
2. Громадський контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  здійснюєпостійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю цього органу,налагодження ефективної взаємодії  з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики Громадська рада. Громадська рада діє на підставі положення, яке затверджується наказом голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.
3. Громадська рада:
1) подає центральному органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи цього органу;
2) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів;
3) здійснює громадський контроль за врахуванням центральним органом виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  пропозицій і зауважень громадськості та інформує громадськість про діяльність цього органу, прийняті рішення та їх виконання;
4) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, заходи з правової просвіти населення;
5) має право не більше одного разу на квартал ініціювати звітування голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України про результати діяльності цього органу.
Основні  повноваження Громадської Ради  -«одобрямс» і впровадження в життя генеральної лінії СФР.

Кажуть багато про ФСБ в Росії . А Як вам запропоновані зміни в ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій

1. Оператори телекомунікацій зобов'язані: …
9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону; …
4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.

Підкреслене пропонується внести

Висновок: Даний Закон  в цьому вигляді не можна приймати ні в якому разі. Пропонується створити абсолютно ніким не контрольовану і нікому реально не підзвітну воєнізовану структуру з правом створення спецпідрозділів для забезпечення її Голови і тих що коло нього. Механізми що передбачені для зняття Голови структури в даному законопроекті є сміхотворні. Могли б добавити хоч мінімум відповідальності. Прописати хоча б зняття з посади за:
-         незадовільну оцінку діяльності Верховною Радою;
-         За ініціативи половини конституційного складу ВР;
-         За відсутність звіту перед ВР та ін.
Поки хлопці захищають Україну від російських окупантів деякі окупанти в Києві вирішили узаконити свої претензії на народ. Шість років узаконеного керівництва перефарбованого банд формування –це вже забагато. Суки Яценюки, Авакови, Турчинови і інша проБЮТівська наволоч –коли ви мразі нажеретесь. Чекаєте Жовтневої Революції? Вона для вас буде набагато швидше! Всіх суки не встигнете здати!

Немає коментарів:

Дописати коментар