вівторок, 29 листопада 2011 р.

Проект Положення про звітування


Проект ПОЛОЖЕННЯ
про звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів Тернопільської міської ради (депутатських фракцій, груп)
І. Загальні положення
1. Положення про звітування міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп) (надалі – Положення) визначає порядок звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп) перед міською радою та членами територіальної громади.
Положення розроблене відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, “Про службу в органах місцевого самоврядування“, Статуту територіальної громади міста Тернополя та іншого діючого законодавства України.

2. Звіт – це публічна інформація міського голови, виконавчих органів, постійних депутатських комісій та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп) про свою роботу, виконання завдань, доручень за певний період.
3. Звітування міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп) здійснюється з метою інформування, оцінки їх роботи, надання доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.
4. Завдання звітування:
4.1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності системи місцевого самоврядування.
4.2. Забезпечення впливу громадськості на прийняття та виконання рішень у сфері місцевого самоврядування.
4.3. Сприяння громадському контролю за діяльністю депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5. Про свою роботу звітують:
5.1. Міський голова перед територіальною громадою та перед міською радою.
5.2. Виконавчі органи міської ради перед територіальною громадою та перед міською радою.
5.3. Постійні комісії перед міською радою.
5.4. Депутати (депутатські фракції, групи) перед територіальною громадою.
6. Міська рада та її виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп).
ІІ. Звітування міського голови
1. Звіт міського голови перед територіальною громадою.
1.1. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, яка відбувається у спосіб, що забезпечує можливість членам територіальної громади поставити запитання та отримати відповідь (скликання загальних зборів, проведення окремих зустрічей у районах міста, колективах, організації звітування у прямому ефірі на телеканалі, в соціальних мережах тощо).
1.2. Звітування міського голови може відбуватись у кілька етапів, зокрема через попереднє оприлюднення звіту у друкованій формі, обговорення його у прямому ефірі на телеканалі чи в соціальних мережах, а після цього проведення відкритих зустрічей з членами територіальної громади.
1.3. За будь-яких умов звітування міського голови проводиться до 30 квітня року наступного за звітним.
Про час, місце та спосіб організації звітування міський голова повідомляє заздалегідь через розміщення відповідної інформації на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет та /або опублікування у місцевому засобі масової інформації.
Звіту міського голови перед територіальною громадою передують звіти виконавчих органів міської ради про виконану роботу за попередній рік.
1.4. Звіт міського голови перед територіальною громадою повинен містити інформацію про виконання передвиборчої програми, відомості про його діяльність як головної посадової особи територіальної громади та концептуальні засади стратегічного розвитку м. Тернополя.
1.5. Звіт міського голови перед територіальною громадою підлягає обобв*язковому оприлюдненню на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет http://www.rada.te.ua/, а також може публікуватись у місцевому засобі масової інформації або розповсюджуватись в інший доступній формі серед громадськості в т.ч. через соціальні мережі
1.6. Витрати, пов'язані з проведенням звіту міського голови перед територіальною громадою, здійснюються за рахунок міського бюджету м. Тернополя у межах видатків, затверджених на ці цілі.
2. Звіт міського голови перед міською радою.
2.1. Міський голова на вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради але не рідше одного разу на рік на пленарному засіданні міської ради звітує про роботу виконавчих органів міської ради.
2.2. Вимога депутатів щодо звіту міського голови оформляється у вигляді рішення міської ради, зокрема рішення про затвердження плану роботи чергової сесії міської ради, або в інший спосіб, передбачений чинним законодавством.
У вимозі депутатів може бути вказаний перелік питань, які потребують окремого розгляду у межах звіту.
2.3. Підготовлений звіт про роботу виконавчих органів міської ради передається для ознайомлення постійним комісіям ради не пізніш як за 7 днів до його розгляду на пленарному засіданні міської ради.
2.4. Під час звітування міського голови на пленарному засіданні повинні бути присутні заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради.
2.5. Слухання на пленарному засіданні звіту міського голови здійснюється у такому порядку:
2.5.1 Доповідь міського голови про роботу виконавчих органів ради за звітний період та інформація про хід і результати виконання затверджених міською радою програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування.
2.5.2. Відповіді на запитання депутатів міської ради.
2.6. За результатами звіту міського голови приймається рішення міської ради, яке містить:
2.6.1. Оцінку діяльності міського голови за звітний період.
2.6.2. При потребі, доручення та рекомендації міської ради, скеровані на реалізацію повноважень міського голови, передбачених законодавством та Статутом територіальної громади м. Тернополя.
2.7. Доручення та рекомендації міської ради, зазначені у рішенні, підлягають розгляду та виконанню.
2.8. За ініціативою депутатського корпусу на пленарному засіданні міської ради можуть звітувати окремі виконавчі органи міської ради у порядку і у термін, що визначає міська рада.
ІІІ. Звіти виконавчих органів міської ради перед територіальною громадою
1. Виконавчі органи міської ради не рідше одного разу на рік звітують перед територіальною громадою про виконану роботу за попередній рік.
2. Звіти виконавчих органів міської ради повинні містити відомості про виконану роботу за попередній рік, досягнуті результати та нереалізовані проекти, а також плани на наступний рік.
3. Звітування виконавчих органів міської ради відбувається у 2 етапи:
3.1. Відкрите слухання та обговорення звіту у присутності представників територіальної громади міста, громадських організацій, депутатського корпусу та засобів масової інформації.
3.2. Затвердження звіту на засіданні виконавчого комітету міської ради.
4. Виконавчі органи міської ради не пізніш як за 10 днів повідомляють про час і місце проведення відкритих слухань звітів через місцеві засоби масової інформації та через розміщення відповідної інформації на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет http://www.rada.te.ua/.
5. Витрати, пов'язані з проведенням звітів виконавчих органів міської ради перед територіальною громадою, здійснюються за рахунок міського бюджету м. Тернополя у межах видатків, затверджених на ці цілі.
ІV. Звітування постійних комісій міської ради
1. Постійні комісії міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язані звітувати про свою роботу на пленарному засіданні міської ради.
2. Міська рада самостійно визначає форму та орієнтовні терміни проведення звітів постійних комісій міської ради.
Звітування, як правило, проводиться до 31 березня року наступного за звітним.
3. Звіти постійних комісій міської ради повинні містити відомості про їх роботу у міській раді, участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради за попередній рік.
4. За результатами звіту постійної комісії міської ради приймається рішення міської ради, яке містить:
4.1. Оцінку діяльності постійної комісії за минулий рік.
4.2. При потребі, доручення та рекомендації міської ради, спрямовані на реалізацію повноважень постійної комісії міської ради, передбачених законодавством та Статутом територіальної громади м. Тернополя.
5. Тимчасові контрольні комісії міської ради звітують про свою роботу на пленарному засіданні міської ради після виконання завдань, покладених на тимчасову комісію та у терміни, визначені рішенням про її утворення.
На вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради тимчасові контрольні комісії повинні прозвітувати про свою роботу у термін, визначений міською радою.
V. Звітування депутатів (депутатських фракцій, груп)
1. Депутати міської ради (особисто або колективно у складі депутатської фракції, групи) періодично, але не рідше одного разу на рік, звітують про свою роботу перед територіальною громадою.
2. Міська рада визначає орієнтовні терміни проведення звітів депутатів (депутатських фракцій, груп) перед територіальною громадою на підставі поданих пропозицій.
3. Звіт депутатів міської ради повинен містити відомості:
3.1. Про їх діяльність у міській раді та в її органах.
3.2. Про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій міської ради.
3.3. Про прийняті міською радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про їхню участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради.
3.4. Про роботу депутата з виборцями (особистий прийом громадян, надання матеріальної допомоги тощо).
4. Депутати (депутатські фракції, групи) міської ради не пізніш як за 10 днів повідомляють про час і місце проведення звіту через розміщення відповідної інформації на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет, а також через опублікування у місцевому засобі масової інформації або повідомлення в інший доступній формі серед громадськості.
5. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів міської ради перед територіальною громадою, здійснюються за рахунок міського бюджету м. Тернополя у межах видатків, затверджених на ці цілі.
6. За результатами звітування депутати міської ради (депутатські фракції, групи) на пленарному засіданні міської ради інформують міську раду та її виконавчі органи щодо результатів обговорення їх звіту, зауважень і пропозицій, висловлених на адресу міської ради та її виконавчих органів.
VІ. Прикінцеві положення
1. Це Положення затверджує міська рада і воно набуває чинності з дня його оприлюднення.
Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на пленарному засіданні міської ради.
2. Питання щодо проведення звітування, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством

Немає коментарів:

Дописати коментар